Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (19-5-12)

Του Ιωάννη Κόντου 
Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
email: ikontos2003@yahoo.com
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχοντας πείρα σε αναπτυξιακά προγράμματα σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου ώστε να συμβάλω όσο μπορώ στην ορθολογική και συστηματική σύνταξη, σύγκριση αλλά και συνδυασμό των κομματικών Προγραμματικών Δηλώσεων εν όψει των  βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου. Το κείμενο που ακολουθεί είναι το αποτέλεσμα μιας πρώτης προσπάθειας που έκανα επί του θέματος των κομματικών Προγραμματικών Δηλώσεων. Αν υπάρξουν χρονικά περιθώρια μπορεί να επανέλθω αργότερα με βελτιωμένες και επαυξημένες προτάσεις. Η βασική μου ιδέα που και άλλοι την έχουν αναφέρει είναι ότι ένα κείμενο κομματικών  Προγραμματικών Δηλώσεων είναι προτιμότερο να δομείται με βάση την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της Πατρίδας μας.
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Προτείνω η επί μέρους δομή του κειμένου για την πρόταση από ένα κόμμα της λύσεως για κάθε πρόβλημα  να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
2. ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
7. ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
9. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
     10.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ 


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ
1. Περιγραφή του προβλήματος
Η περιγραφή του προβλήματος πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σαφής και μονοσήμαντη και να αναφέρει τους τομείς κρατικής δραστηριότητας που εμπλέκονται καθώς και την ζημία που επέρχεται στους πολίτες μα την αδράνεια ως προς την επίλυσή του.
2. Αίτια δημιουργίας του προβλήματος
Πρέπει να προσδιορίζονται κατά το δυνατόν τα κυριότερα αίτια που ευθύνονται για την δημιουργία του προβλήματος και να ιεραρχούνται χρονικώς καθώς και ως προς την ισχύ τους επί της δημιουργίας του προβλήματος.
3. Στόχοι της προτεινόμενης λύσεως του προβλήματος
Πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και όπου είναι δυνατόν και αριθμητικώς οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν με την εφαρμογή της προτεινόμενης λύσεως. Επίσης θα πρέπει να προσδιορίζονται όπου αρμόζει και οι μέθοδοι διαπίστωσης της επιτυχίας της προτεινόμενης λύσεως κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της εφαρμογής της.
4 . Μέθοδος λύσεως του προβλήματος
Η μέθοδος λύσεως του προβλήματος πρέπει να αναλύεται με την αναφορά των απαιτούμενων μέτρων σε σχέση με τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος ώστε να γίνεται προφανής η εξάλειψη των αιτίων αυτών δια της προτεινομένης μεθόδου.
5. Απαιτούμενα μέτρα
Τα απαιτούμενα για την λύση του προβλήματος μέτρα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς μαζί με τον χρονικό προγραμματισμό λήψεώς τους. Πρέπει επίσης να προδιαγράφονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για όποια μέτρα απαιτούνται.
6. Δαπάνες των μέτρων για το κράτος και τους πολίτες
Πρέπει να υπολογίζονται ,παραθέτοντας τον αλγόριθμο υπολογισμού και τον χρονικό τους προγραμματισμό, οι δαπάνες που θα βαρύνουν το κράτος ή/και τους πολίτες με τη λήψη του κάθε μέτρου.
7. Έσοδα μέτρων για τον κρατικό προϋπολογισμό
Πρέπει να υπολογίζονται παραθέτοντας τον αλγόριθμο υπολογισμού και τον χρονικό τους προγραμματισμό τα αναμενόμενα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από την εφαρμογή κάθε μέτρου εφόσον συμβαίνει.
8. Κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες των πολιτών
Πρέπει να προσδιορίζονται οι κοινωνικές ωφέλειες των πολιτών και να υπολογίζονται παραθέτοντας τον αλγόριθμο υπολογισμού και τον χρονικό τους προγραμματισμό οι οικονομικές ωφέλειες των πολιτών που αναμένονται από την εφαρμογή της λύσεως του προβλήματος.
9. Προβλεπόμενες αντιδράσεις και μέτρα αντιμετώπισής τους
Πρέπει να προσδιορίζονται οι τυχόν αρνητικές αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της λύσεως του προβλήματος στο εσωτερικό ή/και το εξωτερικό από θιγόμενα άτομα ή/και φορείς και να προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
10. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της λύσεως
Πρέπει να δίδεται λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της λύσεως του προβλήματος που θα προσδιορίζει τον χρονικό προγραμματισμό των αναγκαίων μέτρων καθώς και τις οικονομικές εκροές και εισροές για κάθε στάδιο εφαρμογής μαζί με τους προβλεπόμενους χρόνους εμφάνισης των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών των πολιτών καθώς και των τυχόν αρνητικών αντιδράσεων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Πιστεύω ότι η παρουσίαση των κομματικών προγραμματικών δηλώσεων όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την ανωτέρω προτεινόμενη μορφή θα διευκολύνει την ορθολογική προεκλογική συζήτηση επί αυτών καθώς και την πιθανή μετεκλογική σύνθεσή τους για την πραγματοποίηση συνεργασιών που οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις τις υποδεικνύουν απαραίτητες για την συγκρότηση βιώσιμης Κυβέρνησης. Τέλος προσφέρομαι αφιλοκερδώς να βοηθήσω οποιονδήποτε κατερχόμενο στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου αντι-μνημονιακό πολιτικό φορέα να συντάξει τις προγραμματικές του δηλώσεις σύμφωνα με την μορφή που προτείνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: