Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΠΡΟΤΑΣΗ Καθηγητή Ιωάννη Κόντου
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα πολλοί νέοι Έλληνες άνεργοι προσοντούχοι τεχνολόγοι που προσανατολίζονται να μεταναστεύσουν σε χώρες που τους προσφέρουν θέσεις εργασίας.Η μετανάστευση αυτών των νέων Ελλήνων θα προξενήσει δυσκόλως ανατάξιμη βλάβη στην τεχνολογική αλκή του Έθνους. 
ΑΙΤΙΕΣ
1. Η απόλυτη αδιαφορία των κομμάτων που κυβέρνησαν κατά την Μεταπολίτευση για την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2. Η κομματοκρατία, η οικογενειοκρατία, η ρουσφετολογία και η αναξιοκρατία που έχουν επικρατήσει στους Ελληνικούς δημόσιους φορείς έρευνας και τεχνολογίας.
ΣΤΟΧΟΙ
1. Να περιορισθεί στο μέγιστον δυνατόν η μετανάστευση νέων Ελλήνων άνεργων προσοντούχων τεχνολόγων.
2. Να ενισχυθεί η Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ελλάδας .
3. Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την προώθηση του έργου:
1. Δημιουργία Ιστότοπου όπου θα συγκεντρωθούν τα βιογραφικά νέων άνεργων προσοντούχων τεχνολόγων.
2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών Νέων Τεχνολόγων.
3. Ομαδοποίηση Βιογραφικών
4. Οργάνωση ομάδων κατά αντικείμενο.
5. Αναζήτηση φορέων εσωτερικού αλλά κυρίως του εξωτερικού που έχουν ανάγκες αναπτυξιακού έργου από προσοντούχους τεχνολόγους.
6. Αναζήτηση αποδήμων διακεκριμένων Ελλήνων τεχνολόγων που είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην προσπάθεια.
7. Σύναψη συμβολαίων τεχνολογικής ανάπτυξης με τις ανωτέρω ειδικές ομάδες υπό την σκέπη Ελληνικών δημόσιων τεχνολογικών φορέων.
8. Διαρκής ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της προόδου του έργου από ανεξάρτητη ομάδα εμπείρων Ελλήνων τεχνολόγων και επιχειρηματιών υψηλής τεχνολογίας.
9. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των νέων προσοντούχων τεχνολόγων για την δημιουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα της ειδικότητας τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: