Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Τα κείμενα των κορυφαίων: Με φόρους στους πλουσίους κτύπησε την κρίση του 1910 ο Βενιζέλος

..."Η Κυβέρνησις της ανορθώσεως θέλει ούτως επιδιώξει την δικαιοσύνην εν τη φορολογία. Ομιλούσα περί της ελαττώσεως των εμμέσων φόρων, ιδίως εκείνων οι οποίοι πλήττουσι βαρέως αντικείμενα πρώτης ανάγκης, έρχεται φυσικώς εις το ζήτημα του δασμολογίου, του οποίου η επιστημονική αναθεώρησις ήθελε παράσχει εις την Κυβέρνησιν της ανορθώσεως τα μέσα όπως δια συνάψεως εμπορικών συμβάσεων εξυπηρετήση τα συμφέροντα της εγχωρίου παραγωγής και όπως παράγη την αναγκαίαν προστασίαν εις πάσαν βιώσιμον εθνικήν βιομηχανίαν. Αφ ετέρου θέλει απομακρυνθεί αποφασιστικώς από την μέθοδον του παρελθόντος, καθʼ ην πολλάκις διʼ απαγορευτικών δασμών επετεύχθη η δημιουργία βιομηχανιών μη εχουσών κανένα εθνικόν χαρακτήρα και αίτινες ως μόνον αποτέλεσμα έσχον τον νοσφισμόν, υπέρ ωρισμένων προσώπων του υπερόγκου εισαγωγικού τέλους και την άμεσον φορολογίαν του καταναλωτού, διά της υπερβολικής αυξήσεως της τιμής των βιομηχανικών προϊόντων..."

Πηγή: Εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ"
Τα κείμενα των κορυφαίων: Με φόρους στους πλουσίους κτύπησε την κρίση του 1910 ο Βενιζέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: