Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Η διεθνής εποπτεία του 1898 - Ο νόμος 2519/1898 που εγκατέστησε στην Ελλάδα διεθνή έλεγχο για 80 χρόνια!

... και η ιστορία επαναλαμβάνεται... με Διεθνείς Επιτροπές, με εκχωρήσεις πολιτικών και οικονομικών εξουσιών... περίπου όπως και σήμερα...

"Ο νόμος με τον οποίο η ελληνική πολιτεία εκχωρούσε τις οικονομικές, και συνεπώς τις πολιτικές, εξουσίες στη χώρα στην επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης στις 26 Φεβρουαρίου 1898. Ο νόμος 2519 (ΒΦΙΒ΄) υπογραφόταν από τον βασιλέα Γεώργιο Α΄, τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη και τους υπουργούς Στέφανο Στρέιτ, Α. Τόμαν, Γ. Κόρπα, Α. Παναγιωτόπουλο, Κ. Σμολένσκη και Κ. Χατζηκυριάκο. Περιλαμβάνονταν 17 άρθρα με αναλυτικές αναφορές στις αρμοδιότητες της διεθνούς επιτροπείας, στο χρέος, τον τρόπο είσπραξης κλπ..."
.....Αρθρον 13.
"Εάν εκ των εισπράξεων των υπεγγύων προσόδων δεν ήθελε συμπληρωθή είκοσιν ημέρας προ της λήξεως το αναγκαίον ποσόν δια την εξασφάλισιν της υπηρεσίας των ανωτέρω μνημονευομένων δανείων, το Κράτος υποχρεούται να καταβάλη αμέσως την διαφοράν, συμμορφούμενον τη υποδείξει της Διεθνούς Επιτροπής".

Πηγή: Εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ"
Η διεθνής εποπτεία του 1898, οι Γερμανοί και ο... Σουρής!: Ο νόμος 2519/1898 που εγκατέστησε στην Ελλάδα διεθνή έλεγχο για 80 χρόνια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: